Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Totstandkoming overeenkomst

 1. Tussen Internetmakelaar.nl en de opdrachtgever is er sprake van een overeenkomst zodra de opdrachtgever deze via de website aan Internetmakelaar.nl heeft verstrekt.
 2. Nadat de opdrachtgever de vooraf overeengekomen vergoeding van € 849,- heeft betaald, wordt de opdracht aanvaard door Internetmakelaar.nl.
 3. Voordat de opdrachtgever de opdracht definitief verstrekt, zorgt Internetmakelaar.nl dat de opdrachtgever op deze voorwaarden gewezen is.

Artikel 2 – Duur van de opdracht

 1. Tenzij tussen partijen anders is overeengekomen, loopt de opdracht voor 12 maanden

Artikel 3 – Het einde van de opdracht

  1. Een opdracht loopt 12 maanden.
  2. De opdracht eindigt, behalve na het verstrijken van de termijn zoals genoemd in lid 1, ook door:
   • bereikte overeenstemming tussen de opdrachtgever en een koper over de verkoopprijs, aanvaardingsdatum en de overige condities en voorwaarden. Voor zover van toepassing verplicht Internetmakelaar.nl zich tot het opstellen van een koopakte, onder voorwaarde dat de benodigde gegevens tijdig en op de gevraagde wijze worden aangeleverd;
   • intrekking door de opdrachtgever;
   • teruggaaf door Internetmakelaar.nl. Dit is slechts mogelijk op grond van gewichtige reden;
   • ontbinding door één van beide partijen;
   • overlijden van de opdrachtgever.
  3. Internetmakelaar.nl kan de opdracht teruggeven op grond van gewichtige redenen. Als gewichtige reden wordt in ieder geval beschouwd: een ernstige verstoring van de relatie tussen de Internetmakelaar.nl en de opdrachtgever. De teruggaaf door Internetmakelaar.nl dient schriftelijk of elektronisch te geschieden.
  4. Het teruggeven van de opdracht mag (ook) wanneer de opdrachtgever:
    • niet of niet tijdig aan betalingsverzoeken van Internetmakelaar.nl voldoet;

   aanvragen tot bezichtigingen van de woning niet opvolgt;

   • vragen van belangstellenden niet of niet snel genoeg beantwoordt;
   • de door Internetmakelaar.nl gevraagde stukken niet, of niet snel genoeg, aanlevert;
   • tips en verkoopadviezen van Internetmakelaar.nl niet opvolgt.
  5. Intrekking of teruggaaf van een opdracht dient schriftelijk of per e-mail te worden gedaan.
  6. Als de opdracht wordt beëindigd heeft de opdrachtgever in geen geval recht op restitutie van de overeengekomen prijs door Internetmakelaar.nl.

 Artikel 4 – De omvang en inhoud van de opdracht

  1. De opdracht is ondeelbaar en uit hoofde van zijn opdracht stelt Internetmakelaar.nl de volgende diensten ter beschikking:
   • geven van een vraagprijsadvies voor de betreffende woning;
   • vaststellen van de inhoud en oppervlakten van de woning volgens de NEN2580-norm;
   • opvragen kadastrale gegevens;
   • fotoreportage van de woning door een woningfotograaf;
   • maken van foto’s en/of 360 graden foto’s;
   • plaatsen van 360 graden foto’s op Funda.nl voor de periode van 1 jaar;
   • maken en/of plaatsen van 2D/3D plattegronden voor de periode van 1 jaar;
   • toesturen van een verkoopbord en -poster;
   • coördinatie bij de samenstelling van het (juridisch) dossier;
   • persoonlijke ondersteuning en support;
   • advies over de verkoopstrategie, de gemaakte advertentie en de vraagprijs tijdens een verkoopstrategiegesprek;
   • onbeperkt aantal foto’s plaatsen bij woningadvertentie;
   • plaatsen van de woning op Funda.nl, Jaap.nl en Huislijn.nl voor de periode van 1 jaar;
   • samenstellen en plaatsen digitale woningbrochure op Funda;
   • toezending Funda statistieken;
   • advies over- en het voeren van de onderhandelingen;
   • vastleggen van de gemaakte afspraken in een koopakte.
  2. In Amsterdam is het gebruikelijk dat de koopakte van een woning wordt opgemaakt door een notaris. Deze wordt door de koper aangewezen en betaald. Internetmakelaar.nl stelt daarom geen koopakte op wanneer het een woning in Amsterdam betreft. Het opmaken van de koopakte is in dit geval dan ook geen onderdeel van de verkoopopdracht die is gesloten tussen de opdrachtgever en Internetmakelaar.nl.
  3. Internetmakelaar.nl kan en mag werkzaamheden voor het vervullen van de opdracht uitbesteden aan anderen. De gegevens die de opdrachtgever beschikbaar stelt aan Internetmakelaar.nl kunnen om die reden door Internetmakelaar.nl gedeeld worden met anderen.
  4. Internetmakelaar.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Internetmakelaar.nl niet aansprakelijk.
  5. Internetmakelaar.nl adviseert de opdrachtgever over de vraagprijs, maar de opdrachtgever bepaalt zelf de uiteindelijke vraagprijs (inclusief kosten koper).
  6. Binnen de opdracht van Internetmakelaar.nl valt de opmaak van één koopakte. Indien de koopovereenkomst in deze koopakte wordt ontbonden en de woning hierna opnieuw wordt verkocht, komen de kosten van een eventueel tweede koopakte voor rekening van de opdrachtgever.
  7. De opdrachtgever kan er voor kiezen de koopovereenkomst door een andere partij dan Internetmakelaar.nl schriftelijk te laten vastleggen. In dat geval behoort het opstellen van de koopakte én de controle op de ondertekening ervan, niet langer tot de opdracht van Internetmakelaar.nl. Dit geeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van de overeengekomen prijs of een gedeelte daarvan.
  8. Als de koopakte door een andere partij dan Internetmakelaar.nl wordt opgesteld, zal Internetmakelaar.nl de benodigde gegevens en documenten met betrekking tot de koop aan zowel de opdrachtgever als de koper toesturen. De opdracht aan Internetmakelaar.nl is daarmee afgerond en Internetmakelaar.nl is op geen enkele wijze aansprakelijk voor eventuele onjuistheden in de koopovereenkomst of de gevolgen daarvan.
  9. Alleen werkzaamheden die in artikel 4.1 zijn genoemd vallen onder een door Internetmakelaar.nl geaccepteerde opdracht.
  10. Internetmakelaar.nl kan de opdrachtgever desgewenst in contact brengen met leveranciers van diensten die niet door Internetmakelaar.nl zelf verleend worden. Het gaat bijvoorbeeld om diensten als:
   • Uitvoeren van een taxatie;
   • Verrichten van een bouwkundige keuring;
   • Opstellen van een opnamerapport;
   • Opstellen/vervaardigen van materiaal voor de woningpresentatie zoals een aanbiedingstekst, foto’s en/of plattegronden.
  11. Internetmakelaar.nl is bij een dergelijke overeenkomst tussen de opdrachtgever en de leverancier van de desbetreffende dienst geen partij. Internetmakelaar.nl kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door deze leveranciers wordt veroorzaakt.
  12. Internetmakelaar.nl biedt de opdrachtgever zoveel mogelijk de gelegenheid om de opdrachtgever de meest recente diensten van Funda.nl te laten gebruiken. Internetmakelaar.nl is hiertoe echter niet verplicht en is niet aansprakelijk als de opdrachtgever hier onverhoopt geen gebruik van kan maken.
  13. De woningadvertentie van de opdrachtgever kan (gedeeltelijk) gebruikt worden door Internetmakelaar.nl om de woning en/of de site onder de aandacht te brengen van belangstellenden. Internetmakelaar.nl hoeft hiervoor geen expliciete toestemming te vragen aan de opdrachtgever en/of de opdrachtgever te betalen voor het gebruikmaken van de woning.

Artikel 5 – Vergoeding en eventuele andere kosten

 • De vergoeding aan Internetmakelaar.nl is verschuldigd voor het leveren van diensten bij het in verkoop aanbieden van een woning voor de opdrachtgever. De daadwerkelijke verkoop van de woning maakt daar geen onderdeel van uit en de vergoeding is hier dan ook niet afhankelijk van.
 • De vergoeding bedraagt € 849,- inclusief BTW. Dit bedrag kan worden verhoogd indien de opdrachtgever dit pakket aanvult met extra diensten.
 • De opdracht is ondeelbaar. De opdrachtgever heeft dan ook geen recht op restitutie van en/of korting op de betaalde vergoeding als werkzaamheden die deel uitmaken van de opdracht, op verzoek van de opdrachtgever niet of niet volledig worden verricht.
 • De opdracht die aan Internetmakelaar.nl is verstrekt is voor één jaar, ingaand vanaf de dag van plaatsing van de woning op Funda.nl.
 • De in artikel 5.1 omschreven vergoeding omvat publiciteitskosten voor het eerste jaar na de datum waarop de woning op Funda is geplaatst. Voor elk opvolgend jaar is de opdrachtgever bij vooruitbetaling een extra bedrag van € 300,- inclusief BTW verschuldigd zijn om de opdracht telkens met 1 jaar te verlengen.
 • Wanneer er door een gemeente precariobelasting in rekening wordt gebracht dan komt deze voor rekening van de opdrachtgever.
 • Intrekken van de woning is gratis. Het herplaatsen van dezelfde advertentie door dezelfde opdrachtgever kan binnen 1 jaar voor € 300,- inclusief BTW. Na dit jaar is de opdrachtgever weer de volledige vergoeding verschuldigd.
 • Zodra de opdrachtgever via internet een opdracht aan Internetmakelaar.nl heeft verstrekt, is de daarbij genoemde vergoeding als vordering opeisbaar.
 • Als een opdracht wordt verstrekt door meer dan één persoon, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor het bedrag dat men aan Internetmakelaar.nl verschuldigd is.

Artikel 6 – Bedenktijd

  1. Nadat de opdrachtgever via de website een opdracht tot dienstverlening door Internetmakelaar.nl heeft gedaan, heeft de opdrachtgever 14 dagen bedenktijd.
  2. De opdrachtgever wordt door Internetmakelaar.nl per e-mail geïnformeerd over deze bedenktijd.
  3. Internetmakelaar.nl kiest er voor om direct te beginnen met zijn dienstverlening aan opdrachtgever. Internetmakelaar.nl doet dit om het proces van de woning in verkoop plaatsen niet met 14 dagen te vertragen.
  4. Artikel 6.3 heeft als gevolg dat, indien opdrachtgever de opdracht herroept, er toch kosten bij opdrachtgever in rekening worden gebracht voor de diensten/producten die reeds afgenomen zijn.
  5. Indien opdrachtgever het niet wenselijk vindt om binnen de 14 dagen bedenktijd kosten te maken, dan kan opdrachtgever Internetmakelaar.nl binnen drie werkdagen na opdrachtbevestiging, schriftelijk of per e-mail verzoeken de dienstverlening 14 dagen op te schorten. Opdrachtgever maakt in dat geval gebruik van de 14 dagen bedenktijd, zonder dat er kosten worden gemaakt.
  6. In geval van artikel 6.5 start Internetmakelaar.nl zijn dienstverlening 14 dagen na het geven van de opdracht.
  7. Als de opdrachtgever gebruik wil maken van het recht op herroeping van de opdracht, dan dient de opdrachtgever dit binnen de bedenktijd te melden, door middel van een expliciete schriftelijke of elektronische mededeling aan Internetmakelaar.nl. Na ontvangst van deze mededeling stuurt Internetmakelaar.nl onverwijld een ontvangstbevestiging.
  8. Indien de opdrachtgever gebruik maakt van het recht op herroeping van de opdracht, zijn de kosten van de opdracht, zoals overeengekomen onder artikel 5 van de algemene voorwaarden van Internetmakelaar.nl, slechts verschuldigd voor zover zij daadwerkelijk gemaakt zijn. Deze kosten kunnen onder meer bestaan uit:
   • een bezoek van de fotograaf € 450,-
   • het verstrekken van een “te-koop”-bord/poster: € 75,-
   • het plaatsen van de woning op Funda.nl: € 250,-
  9. Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het recht op de bedenktijd ligt bij de opdrachtgever.

Artikel 7 – Verplichtingen van de opdrachtgever

 1. Door het aanmelden van de woning en door het akkoord te gaan met de algemene voorwaarden op internetmakelaar.nl, verklaart de opdrachtgever dat hij bevoegd is tot verkoop van de woning.
 2. Wanneer de opdrachtgever:
  • de woning niet in eigendom heeft,
  • de woning met derden in eigendom heeft,
  • eigenaar van de woning is en een echtgenoot of een geregistreerd partner heeft die in de te verkopen woning woont, dan dient de opdrachtgever te beschikken over volmachten om eerder genoemde (rechts)personen aan een door hem te sluiten koopovereenkomst te binden. De opdrachtgever is verplicht deze volmachten te overleggen als Internetmakelaar.nl of de door haar ingeschakelde notaris daarom vraagt. Indien de opdrachtgever dit niet kan is Internetmakelaar.nl gerechtigd haar werkzaamheden ten aanzien van de opdracht op te schorten of te beëindigen. Internetmakelaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van het niet overleggen van de genoemde volmachten.
 3. De opdrachtgever heeft een wettelijke informatieplicht en is zich ervan bewust dat hij verantwoordelijk is voor een juiste overdracht van informatie omtrent de woning. Dit betekent dat de opdrachtgever zich inspant om alle informatie die hij over de woning bezit te delen met (potentiële) kopers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om zaken als -al dan niet zichtbare- gebreken, andere bijzonderheden en de juridische status van de woning.
 4. Alle uitingen omtrent de woning moeten gecontroleerd worden door de opdrachtgever. Eventuele correcties en/of aanvullingen moeten door de opdrachtgever worden gedaan en moeten aan Internetmakelaar.nl worden doorgegeven.
 5. Als de opdrachtgever niet alle of onjuiste informatie over de te verkopen woning verstrekt aan Internetmakelaar.nl en/of aan de potentiële kopers dan is Internetmakelaar.nl door de opdrachtgever gevrijwaard voor alle aanspraken van derden. In elk geval vrijwaart de opdrachtgever Internetmakelaar.nl voor alle hiervoor bedoelde aanspraken voor zover deze het maximumbedrag dat door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Internetmakelaar.nl zal worden uitgekeerd te boven gaan.
 6. Internetmakelaar.nl is niet verplicht om de, door de opdrachtgever geleverde teksten en/of foto’s te publiceren wanneer dit materiaal volgens Internetmakelaar.nl niet bijdraagt aan een succesvolle verkoop van de woning. Internetmakelaar.nl mag beeld en tekst aanvullen wanneer dit, volgens Internetmakelaar.nl, in dienst staat van een succesvolle verkoop van de woning. Teksten en/of foto’s die door Internetmakelaar.nl als irrelevant, aanstootgevend of shockerend worden beschouwd, worden geweigerd of verwijderd zonder dit van tevoren aan de opdrachtgever te melden.
 7. Internetmakelaar.nl gaat bij de vervulling van zijn opdracht uit van de door opdrachtgever verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens. De opdrachtgever is verplicht om alle verstrekte informatie over de woning en (contact)gegevens actueel te houden. Eventuele veranderingen en aanvullingen moeten direct schriftelijk of per mail worden doorgegeven aan Internetmakelaar.nl.
 8. De koper heeft het recht om de koopovereenkomst zonder reden tot 3 dagen na het ondertekenen ervan, te ontbinden. Dit recht geldt niet voor de verkoper. De opdrachtgever is zich hiervan bewust.
 9. Zodra de opdrachtgever met een koper wilsovereenstemming heeft bereikt over de voor hem belangrijkste zaken van de koop, dient de opdrachtgever Internetmakelaar.nl hiervan direct op de hoogte te stellen. Pas wanneer deze overeenstemming door de koper en de opdrachtgever schriftelijk is ondertekend kunnen daaraan rechten worden ontleend.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

 1. Wanneer de koper de opgestelde koopovereenkomst niet ondertekent, is Internetmakelaar.nl daar op geen enkele wijze aansprakelijk voor. In dat geval kan de opdrachtgever de koper schriftelijk of per e-mail meedelen dat de opdrachtgever niet gebonden is aan de bereikte overeenstemming.
 2. De aansprakelijkheid van Internetmakelaar.nl en haar medewerkers is beperkt tot het totaalbedrag van de vergoedingen die de opdrachtgever uit hoofde van de opdracht aan Internetmakelaar.nl verschuldigd is, althans tot het maximumbedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Internetmakelaar.nl zal worden uitgekeerd.
 3. Wanneer de opdrachtgever Internetmakelaar.nl aansprakelijk wil stellen voor schadevergoeding moet de opdrachtgever dit schriftelijk of per e-mail melden aan Internetmakelaar.nl.
 4. Eén jaar na beëindiging van de opdracht alsmede na verloop van één jaar nadat de opdrachtgever met de desbetreffende aanspraak bekend is geworden of daarmee bekend had kunnen zijn, vervalt iedere aanspraak wegens schadevergoeding op Internetmakelaar.nl.
 5. Internetmakelaar.nl aanvaardt bij het uitvoeren van de opdracht alleen verantwoordelijkheid jegens haar opdrachtgever. Voor het overige sluit Internetmakelaar.nl uitdrukkelijk aansprakelijkheid uit, waaronder, doch niet uitsluitend, aansprakelijkheid voor gevolgkosten.
 6. Internetmakelaar.nl mag de schade van de opdrachtgever zoveel mogelijk beperken of deze ongedaan maken. De opdrachtgever zal hiertoe alle medewerking verlenen.
 7. Wanneer door de opdrachtgever ingeschakelde derden (zoals bijvoorbeeld een fotograaf, notaris of bouwkundige) schade hebben veroorzaakt kan Internetmakelaar.nl daar nooit aansprakelijk voor worden gesteld
 8. Internetmakelaar.nl gebruikt elektronische middelen zoals e-mail, clouddiensten en andere middelen van dataverkeer. Internetmakelaar.nl en de opdrachtgever erkennen dat dit risico’s met zich mee brengt, zoals bijvoorbeeld virussen, vertragingen, vervormingen of verdwijning. Zowel Internetmakelaar.nl als de opdrachtgever zullen hetgeen doen dat redelijkerwijs van hen verwacht kan worden ter voorkoming van de voornoemde risico’s. De opdrachtgever blijft zelf verantwoordelijk voor het voorkomen van schade als gevolg van het gebruik van deze middelen. Internetmakelaar.nl is niet aansprakelijk voor eventuele schade die uit het gebruik van de elektronische middelen voortvloeit.
 9. Internetmakelaar.nl is verantwoordelijk voor de juiste vermelding van de woning op Funda.nl. Voor een onjuiste of geen vermelding van de woning op andere sites is Internetmakelaar.nl niet aansprakelijk.